ANBI Status

  1. Algemene gegevens

Naam:    Broeders van Sint Jan in het Willibrordushuis in Den Haag     

RSIN/Fiscaal nummer: 824114814
Website: https://www.willibrordushuis.nl/
E-mail:   denhaag@stjan.org
Telefoonnummer: 070 345 0020
Bezoekadres: Oude Molstraat 35, 2513BA, Den Haag
Postadres: Oude Molstraat 35, 2513BA, Den Haag

Het religieus instituut Broeders van Sint Jan in het Willibrordushuis in Den Haag is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Broeders van Sint Jan in Den Haag.

  • Samenstelling bestuur.

Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.

Het bestuur van het religieus instituut Broeders van Sint Jan in Den Haag bestaat uit 5 bestuursleden, waaronder een prior broeder Mattheus (Matthijs van Dorp) en een econoom/ secretaris broeder Marie- Thomas (Yann de Cotton).

  • Doelstelling/visie.

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden.

De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.


Het religieus instituut Broeders van Sint Jan in Den Haag heeft als doel als missionarissen de lokale Kerk te ondersteunen, jeugdwerk te doen, retraites, cursussen en lezingen te organiseren.

  • Beleidsplan.

Het beleidsplan van het religieus instituut Broeders van Sint Jan in Den Haag wordt bepaald door het kapittel onder leiding van de prior.

De besluiten van het kapittel worden bekend gemaakt via de website https://www.willibrordushuis.nl/

  • Beloningsbeleid.

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. De beloning van personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in het rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten van de KNR (http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina_id=378).

  • Verslag Activiteiten.

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats.

Wij ontvangen individuele gasten, maar ook groepen van 10 tot 40 à 50 personen in ons gastenverblijf. Dagelijks kunnen bezoekers van 7:00 tot 19:00 in onze dagkapel terecht voor Eucharistische Aanbidding, en zijn van harte welkom de Heilige Mis in de Willibrorduskapel mee te vieren.

Wij leven vooral van giften.

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten treft u aan op de website https://www.willibrordushuis.nl/

  • Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

  • Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten (excel bestand) geeft via de kolom “begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten

Toelichting

Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het religieus instituut staan haar inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te bereiken.